Menu

REGULAMIN SERWISU WWW www.alumni.uj.edu.pl

§ 1

Definicje

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącymi jego integralną część; określa zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie.

2) Serwis (lub Portal) – serwis internetowy, znajdujący się pod adresem URL www.alumni.uj.edu.pl na serwerze Zarządzającego.

3) Dane Osobowe – zgromadzone w Serwisie informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika będącego osobą fizyczną, przetwarzane przez Zarządzającego jako administratora danych osobowych w celach określonych Regulaminem, w celu świadczenia prawidłowego dostępu do Serwisu oraz w innych celach, wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.

4) Użytkownik - osoba fizyczna, która jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spełnia warunki przewidziane przez Zarządzającego oraz zaakceptowała Regulamin i przeszła procedurę rejestracji i posiada Konto Użytkownika. Przez Użytkownika należy także rozumieć przedsiębiorcę bądź też osobę fizyczną reprezentującą przedsiębiorcę lub przez niego upoważnioną (w przypadku jednostek organizacyjnych, choćby nie posiadały osobowości prawnej, jeżeli zatrudniają one pracowników), a także inne jednostki organizacyjne, o ile podmioty te spełniają warunki przewidziane przez Zarządzającego oraz zaakceptowały Regulamin, przeszły procedurę rejestracji i posiadają Konto Użytkownika.

 5) Konto Użytkownika (Konto) – indywidualny zbiór danych i informacji o Użytkowniku, które za jego zgodą są gromadzone i przetwarzane na udostępnionej Użytkownikowi stronie/przestrzeni serwerowej Zarządzającego. Dane, w tym Dane Osobowe oraz informacje o Użytkowniku, w tym zamieszczane przez niego, mogą być gromadzone i przetwarzane w systemach informatycznych Zarządzającego, na warunkach określonych w Regulaminie, Polityce Prywatności oraz stosownej zgodzie Użytkownika.

6) Profil Użytkownika (Profil) - część Konta Użytkownika, która może być przez niego określona i udostępniona w Serwisie innym Użytkownikom.

7) Status Użytkownika (Status) – jeden z dwóch statusów, obowiązujących wewnątrz Serwisu: Absolwenta, Pracodawcy/Firmy; Status jest nadawany automatycznie każdemu Użytkownikowi przez Administratora w procedurze rejestracji. Dany Użytkownik może mieć przypisany tylko jeden Status.

8) Login (Nazwa Użytkownika) – adres e-mail wprowadzony przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika oraz zapewniający mu dostęp do Konta. Login jako techniczny unikalny ciąg znaków nie ulega zmianie.

9) Administrator Serwisu (Administrator) – osoba lub osoby wyznaczone i upoważnione do prowadzenia Serwisu.

10) Program Alumni UJ – program realizowany we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, jako twórcą platformy internetowej Programu Absolwent pod adresem www.programabsolwent.ue.wroc.pl – projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową UDA-POKL.04.01.01-00-220/11-00, którego elementem jest Serwis.

11) Zarządzający Serwisem (Zarządzający) – Uniwersytet Jagielloński z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków.

 

§ 2

Postanowienia wstępne

2.1. Zarządzający zarządza Serwisem na podstawie umowy wdrożeniowej z 25.01.2016 r. podpisanej przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny z siedzibą we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław.

2.2. Regulamin jest dostępny w Serwisie, pod adresem: www.alumni.uj.edu.pl. Podczas procedur rejestracji wymagane jest od Użytkownika zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja zawartych w nim postanowień. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

 

§ 3

Korzystanie z Serwisu

3.1. Serwis służy komunikacji Zarządzającego z Użytkownikami, a także komunikacji między Użytkownikami będącymi absolwentami Zarządzającego oraz Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami zainteresowanymi prezentacją ofert pracy dla absolwentów.

3.2. Dostęp do strony głównej Serwisu ma charakter otwarty. Dostęp do pozostałych funkcjonalności lub zasobów Serwisu jest  ograniczony, w szczególności tylko dla Użytkowników.

3.3. Dostęp do Serwisu oraz korzystanie z jego funkcji są bezpłatne.

3.4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu są następujące:

1)      Połączenie z siecią Internet;

2)      Przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie plików HTML w wersji 4.1 oraz CSS w wersji 3.0 ustalanych przez organizację World Wide Web Consortium (http://www.w3.org);

3)      Oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików PDF oraz Flash;

4)      Konto poczty e-mail (z wyłączeniem  adresów tymczasowych), które jest wymagane przy rejestracji w Serwisie i zakładaniu Konta Użytkownika, pozwalającego na korzystanie z całego Serwisu oraz wszystkich jego funkcji.

3.5. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest używanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi). Zabrania się także działania na szkodę innych Użytkowników bądź Zarządzającego.

3.6. Informacje dotyczące wersji oraz typu przeglądarki internetowej, wykorzystywanej, przez odwiedzających i Użytkowników Serwisu, są zbierane i przetwarzane w sposób automatyczny w celu poprawienia jakości działania Serwisu, zgodnie z Polityką Plików Cookies Zarządzającego.

3.7. Zarządzający  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym za szkody powstałe w wyniku ujawnienia hasła do Konta Użytkownika osobom niepowołanym, a także powstałe w wyniku modyfikacji kodu Serwisu lub jego nieumiejętnego wykorzystania.

3.8. Zarządzający nie gwarantuje ciągłej i nieprzerwanej dostępności Serwisu. W szczególności Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju usterki techniczne, opóźnienia w działaniu Serwisu bądź zakłócenia uniemożliwiające korzystanie z Portalu, ani za utratę danych, w tym Danych Osobowych, przez Użytkownika spowodowanych czynnikami zewnętrznymi lub innymi okolicznościami, które są niezależne od Serwisu, Zarządzającego lub Administratora.

3.9. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników zgodnie z przepisami prawa. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, Zarządzający informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, ani za prawdziwość, rzetelność i autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom, jak również  za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet bądź też utratą na skutek działania osób trzecich.

3.10. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) przechowywane na urządzeniach Użytkowników, w celu personalizacji wyświetlanych stron internetowych. Pliki te wysyłane są do Zarządzającego każdorazowo w sytuacji, kiedy Użytkownik otwiera stronę znajdującą się na serwerach Zarządzającego, lecz nie są nigdzie gromadzone. Użytkownik ma prawo do ich usunięcia z poziomu własnej przeglądarki internetowej. Szczegółowe zasady działania plików „cookies” określone są w Polityce Plików Cookies Zarządzającego.

3.11. Użytkownicy o Statusie „Absolwent” rejestrujący się w Serwisie za pomocą formularza przeznaczonego dla Absolwenta, po zakończeniu procesu rejestracji mogą: utworzyć i rozwijać  własny profil Użytkownika oraz korzystać z wszelkich jego funkcjonalności (w tym zamieszczanie postów, komunikacja z innymi Użytkownikami, tworzenie grup „znajomych”), wygenerować swoje CV i umieścić je Bazie CV dostępnej dla Pracodawców, korzystać z materiałów informacyjnych publikowanych w Serwisie, korzystać z bazy Ofert Pracy publikowanych przez Pracodawców.

3.12. Użytkownicy o Statusie „Pracodawca” rejestrujący się w Serwisie za pomocą formularza przeznaczonego dla Pracodawcy, po zakończeniu procesu rejestracji mogą: utworzyć i rozwijać  własny profil Użytkownika oraz korzystać z wszelkich jego funkcjonalności, umieszczać oferty pracy w bazie Ofert Pracy, korzystać z Bazy CV zamieszczanych przez Absolwentów, korzystać z materiałów informacyjnych publikowanych w Serwisie.

 

§ 4

Umowa o świadczenie usług dostępu do Serwisu

4.1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga założenia Konta Użytkownika. Aby założyć Konto Użytkownika należy wypełnić i przesłać do Administratora formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie. Na podany w nim adres e-mail Administrator prześle wiadomość wskazującą sposób potwierdzenia rejestracji danego Użytkownika. Potwierdzenie rejestracji jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu. Umowa o świadczenie usług dostępu do Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4.2. Świadczenie usług dostępu do Serwisu możliwe jest wyłącznie wobec tych Użytkowników, którzy podczas rejestracji złożyli oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, jak również złożyli odpowiednie oświadczenia dotyczące ochrony Danych Osobowych i zaakceptowali Politykę Prywatności (dotyczy Użytkowników będących osobami fizycznymi).

4.3. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia swojego Konta Użytkownika bądź niezwłocznego zawiadomienia Administratora Serwisu o tym fakcie. Zawiadomienie takie powinno zostać wysłane przez Użytkownika listownie, przesyłką poleconą na adres siedziby Administratora Serwisu lub też mailowo na adres e-mail Administratora, tj.: alumni@uj.edu.pl. Administrator Serwisu zobowiązuje się w takiej sytuacji do zamknięcia Konta Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia stosownego wniosku.

4.4. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu w każdym czasie poprzez usunięcie swojego Konta Użytkownika.

4.5. Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu oraz Konta lub usunąć Konto Użytkownika z Serwisu w przypadku nieprzestrzegania bądź naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w tym w razie stwierdzenia niespełnienia przez Użytkownika kryteriów Statusu Użytkownika.

4.6. Usługi w ramach Serwisu świadczone są wyłącznie na rzecz Użytkowników poprawnie zalogowanych na Konto. Użytkownik zobowiązuje się do publikacji wyłącznie informacji i materiałów zgodnych z przeznaczeniem Serwisu. Zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści, które naruszają lub łamią prawa innej osoby albo są sprzeczne z prawem. Użytkownik jest odpowiedzialny w pełnym zakresie za treść i formę udostępnianych na potrzeby serwisu informacji i materiałów. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę udostępnianych przez Użytkownika informacji i materiałów. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Zarządzającego i Administratora Serwisu. Administrator na mocy przepisów prawa, w szczególności zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może uniemożliwić dostęp do treści lub usunąć treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwe, lub w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego.

4.7. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:

1)      powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników,

2)      niewykorzystywania Serwisu - również pośrednio - w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej,

3)      powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Administratora Serwisu  oraz podmiotów z nim współpracujących,

4)      niepodszywania się pod inne osoby,

5)      powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Administratora Serwisu za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu,

6)      przestrzegania norm, reguł współżycia i zwyczajów uniwersyteckich jako kontynuacji zasad zawartych w ślubowaniu studenckim.

 

§ 5

Reklamacje

5.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego faktu Administratorowi listownie, przesyłką poleconą na adres siedziby Administratora Serwisu lub też mailowo na adres e-mail Administratora, tj.: alumni@uj.edu.pl

5.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, na ostatni podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub w inny sposób uzgodniony z Użytkownikiem.

 

§ 6

Prawa autorskie

 

6.1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do logo Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Zarządzającemu.

 

6.2. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych oświadczeń przez Zarządzającego.

 

6.3. Zabronione jest bez wyraźnej pisemnej zgody Zarządzającego, zastrzeżonej pod rygorem nieważności; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, tekstów, fotografii, ilustracji, baz danych lub innych materiałów treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

7.1. Wszelkie spory wynikające z usług świadczonych przez Uniwersytet Jagielloński lub Serwis będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7.2. Regulamin może być zmieniony przez Zarządzającego, o czym Użytkownik będzie powiadomiony zgodnie z przepisami prawa.

7.3. Użytkownik, który nie zaakceptuje zmian Regulaminu, może rozwiązać umowę z Zarządzającym za 30-sto dniowym wypowiedzeniem, co będzie skutkować zamknięciem Konta Użytkownika przez Administratora po upływie terminu wypowiedzenia.

7.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2016 r.

 

Załączniki

1. Polityka Prywatności

2. Polityka Plików Cookies